Tìm hiểu chức năng và bảng giá chứng khoán trực tuyến HOSE

Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh được viết tắt là HOSE được thành lập tháng 7 năm 2000, do đơn vị trực thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và ban quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niên yết miền Nam. Ngoài ra chỉ số chứng khoán giao dịch của công ty niên yết trung tâm được gọi là VN-Index.

HOSE trong tiếng anh được viết tắt là Ho Chi Minh Stock Exchange, được biết đến với tên viết tắt là HOSE. Tên website của sở này lại là HSX (www.hsx.vn) (H – Ho Chi Minh, S – Stock, X – do có cách phát âm giống từ Ex nên được chọn làm từ viết tắt của Exchange).

Đa phần hiện nay sở giao dịch chứng khoán hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần , sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chi Minh đang hoạt động như một công ty hữu hạn nhà nước với vốn điều lệ nghìn tỷ.

Chức năng của sàn giao dịch chứng khoán HOSE

Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh là một hình thức cơ chế được hoạt động dựa trên trái phiếu chính phủ được phát hành và nó cũng có chức năng như một thứ cho một số phát hành trái phiếu hiện hữu. Những chứng khoán niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam là bằng đồng Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), chính thức thành lập năm 1996, chịu trách nhiệm đối với việc phát triển thị trường vốn, cấp giấy phép niêm yết chứng khoán cho các công ty và giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán, ban hành các quy định. Để được niêm yết, một công ty phải có lãi hai năm liên tục, có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng và có ít nhất 50 cổ đông ngoài công ty, nắm giữ ít nhất là 20% cổ phiếu.

Các công ty liên doanh với nước ngoài về mặt kỹ thuật thì đủ tư cách niêm yết, nhưng để được niêm yết trên sàn, các công ty này phải được tổ chức lại thành công ty cổ phần. Các công ty muốn được niêm yết thì phải được một công ty kiểm toán độc lập, được chấp thuận thực hiện kiểm toán và công khai báo cái tài chính cũng như bản cáo bạch bốn lần theo bốn quý trong năm.

Bảng giá chứng khoán trực tuyến HOSE

Tìm hiểu chức năng và bảng giá chứng khoán trực tuyến HOSE

(Truy cập: http://stockboard.sbsc.com.vn/apps/StockBoard/SBSC/HOSE.html)