Quy hoạch xây dựng là gì? Quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Mời các bạn cập nhật những thông tin về qui hoạch và những điều chỉnh về quy hoạch xây dựng như thế nào?

Quy hoạch xây dựng là gì?

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Có thể nói, Luật Xây dựng 2014 được thông qua đã đánh dấu một bước đổi mới căn bản, toàn diện về thể chế, chính sách quản lý đầu tư xây dựng. Luật đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước để kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực của Nhà nước, khắc phục tư tưởng “Nhà nước hóa” cũng như tư tưởng “thị trường hóa” một cách thái quá trong quản lý đầu tư xây dựng, nhằm nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Để thi hành luật một cách hiệu quả, công tác xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật được xây dựng trên tinh thần kế thừa, bổ sung khắc phục những hạn chế từ các quy định cũ. Trong 6 dự thảo Nghị định đang được Bộ Xây dựng soạn thảo thì Nghị định về Quy hoạch xây dựng là một trong những Nghị định có tính ổn định cao, phạm vi phải sửa đổi, bổ sung không nhiều.

Về nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng, các tỉnh phải được lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung các đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù thuộc tỉnh. Bộ Xây dựng có trách nhiệm đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh để định hướng phát triển, xác định vai trò của từng đơn vị hành chính các cấp trong tổng thể phát triển chung của vùng, đảm bảo phân bổ nguồn lực Quốc gia có hiệu quả.

Qua bài viết này những bạn nào chưa hiểu về qui hoạch xây dựng thì chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn, đồng thời cũng cập nhật được những điều chỉnh về qui hoạch mới nhất.